TamIT Auto Grade Logo

Auto Grade

Automatic grading machine

TemplatesPhiếu chấm mẫu 40 câu - Form 40 (A5) (Sử dụng giấy A4)
Phiếu chấm mẫu 40 câu - Form 40 (A5) (Sử dụng giấy A4)
Phiếu chấm mẫu 40 câu - Form 40 (A5) (Cắt phách) (Sử dụng giấy A4)
Phiếu chấm mẫu 40 câu - Form 40 (A5) (Cắt phách) (Sử dụng giấy A4)
Phiếu chấm mẫu 40 câu - Form 40
Phiếu chấm mẫu 40 câu - Form 40
Phiếu chấm mẫu 40 câu - Form 40 (Cắt phách)
Phiếu chấm mẫu 40 câu - Form 40 (Cắt phách)
Phiếu chấm mẫu 30 câu (Có phần tự luận) - Form 30 (Essay)
Phiếu chấm mẫu 30 câu (Có phần tự luận) - Form 30 (Essay)
Phiếu chấm mẫu 30 câu (Có phần tự luận) - Form 30 (Essay) (Cắt phách)
Phiếu chấm mẫu 30 câu (Có phần tự luận) - Form 30 (Essay) (Cắt phách)
Phiếu chấm mẫu 30 câu (Có phần tự luận) - Form 30 Wide (Essay)
Phiếu chấm mẫu 30 câu (Có phần tự luận) - Form 30 Wide (Essay)
Phiếu chấm mẫu 30 câu (Có phần tự luận) - Form 30 Wide (Essay) (Cắt phách)
Phiếu chấm mẫu 30 câu (Có phần tự luận) - Form 30 Wide (Essay) (Cắt phách)